Summary report - ระบบสารสนเทศแผนพัฒนาท้องถิ่น

เข้าระบบโดย :

Log out

2

  แผนเล่มใหญ่370

   แผนเพิ่มเติม544

    แก้ไข107

     เปลี่ยนแปลง35

      แผนเล่มใหญ่1443

      • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 9 โครงการ
      • คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของโครงการทั้งหมด

      แผนเพิ่มเติม1028

      • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 131 โครงการ
      • คิดเป็นร้อยละ 12.74 ของโครงการทั้งหมด

      แก้ไข98

      • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 9 โครงการ
      • คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของโครงการทั้งหมด

      เปลี่ยนแปลง54

      • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 1 โครงการ
      • คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของโครงการทั้งหมด