Summary report - ระบบสารสนเทศแผนพัฒนาท้องถิ่น

เข้าระบบโดย :

Log out

แผนเล่มใหญ่378

 • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 82 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 21.69 ของโครงการทั้งหมด
 • ดำเนินการแล้วเสร็จ15 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 3.97 ของโครงการทั้งหมด

แผนเพิ่มเติม864

 • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 219 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 25.35 ของโครงการทั้งหมด
 • ดำเนินการแล้วเสร็จ49 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 5.67 ของโครงการทั้งหมด

แก้ไข264

 • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 57 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 21.59 ของโครงการทั้งหมด
 • ดำเนินการแล้วเสร็จ8 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 3.03 ของโครงการทั้งหมด

เปลี่ยนแปลง63

 • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 12 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของโครงการทั้งหมด
 • ดำเนินการแล้วเสร็จ8 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 12.70 ของโครงการทั้งหมด

แผนเล่มใหญ่1443

 • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 9 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 0.62 ของโครงการทั้งหมด

แผนเพิ่มเติม1028

 • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 134 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 13.04 ของโครงการทั้งหมด

แก้ไข98

 • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 9 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 9.18 ของโครงการทั้งหมด

เปลี่ยนแปลง54

 • ตั้งข้อบัญญัติ / โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 4 โครงการ
 • คิดเป็นร้อยละ 7.41 ของโครงการทั้งหมด